ZarejestrujZałącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Będzinie jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, 42-500 Będzin, (nr tel.: 32 267 70 41-44, adres e-mail: um@um.bedzin.pl).
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Będzinie, 42-500 Będzin, ul 11 listopada 20, telefon: 32 267 91 80; adres e-mail: iod@um.bedzin.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach przeprowadzenia procedury głosowania w sprawie wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/407/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Będzina.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO)
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru danych
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
– usunięcia swoich danych art. 17 RODO,
– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
– przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,
– do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania.
7.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do przeprowadzenia procedury głosowania w sprawie wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/407/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Będzina.
9.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.