REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-BĘDZIN

 

§ 1
[Postanowienia wstępne]

 

 1. Regulamin określa zasady oraz zakres świadczonych usług dla mieszkańców w ramach Platformy „e-Będzin” (zwanego dalej Platformą).
 2. Platforma jest serwisem internetowym, dostępnym pod adresem https://e-bedzin.pl/, zapewniającym elektroniczny dostęp do informacji o zobowiązaniach Klienta wobec Miasta oraz umożliwiający dokonanie ich płatności online.
 3. Administratorem Platformy jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20.

 

§ 2
[Stosowane definicje]

 

Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna deklarująca chęć korzystania z Platformy,
 2. Miasto - Miasto Będzin,
 3. ePUAP- Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,
 4. Profil zaufany ePUAP - zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP,
 5. Prezydent Miasta – Prezydent Miasta Będzina,
 6. Operator – podmiot świadczący usługi bezpiecznej płatności internetowej,
 7. Dane klienta będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 8. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2018r.poz.1000)
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. ,123)
 10. Zobowiązania– zobowiązania Klienta wobec Miasta uwidocznione na koncie Klienta.

§ 3
[Warunki korzystania z Platformy]

 

 1. W celu korzystania z dostępnych usług klient zobowiązany jest zalożyć indywidualnie konto i zaakceptować niniejszy regulamin.
 2. Wszelkie operacje związane z dostępem do konta na Platformie Klient wykonuje przy pomocy wniosków stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu, zamieszczonych również na stronie Platformy:

· wniosek o włączenie konta na platformie,

wniosek pdf

wniosek word

wniosek odt

· wniosek o wyłączenie konta na platformie.

wniosek pdf

wniosek word

wniosek odt

 

 1. Konto założone osobiście za pośrednictwem „wniosku o konto na platformie”,nie uprawnia do załatwiania spraw elektronicznie, umożliwia jedynie dostęp w ograniczonym zakresie tj. do strefy mieszkańca. Pełny dostęp do platformy wymaga zweryfikowanego konta w ePUAP-ie.

 

§ 4
[Dostęp do Platformy]

 

 1. Wniosek o utworzenie konta na platformie można złożyć:

· osobiście w Urzędzie lub

· elektronicznie- za pośrednictwem platformy ePUAP (dla posiadaczy profilu zaufanego ePUAP).

 

 1. Wniosek można pobrać ze strony E-Bedzin.pl (zakładka „Utwórz konto”) lub w Biurze Obsługi Klienta.

 

§ 5
[Wniosek papierowy]

 

 1. Wypełniony wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 2, Klient składa osobiście w siedzibie Urzędu. Podczas składania wniosku Klient zobowiązany jest do okazania dokumentu zawierającego zdjęcie oraz nr PESEL w celu potwierdzenia tożsamości.
 2. Aktywowanie konta Klienta następuje w ciągu 7 dni roboczych.
  Login do konta jest tożsamy z podanym we wniosku loginem Profilu Zaufanego.
 3. Informację o aktywowaniu konta na Platformie Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej we wniosku.

 

§ 6
[Wniosek elektroniczny]

 

 1. Wniosek elektroniczny można wysłać za pomocą platformy e-PUAP, po zalogowaniu i podpisaniu profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 2. Uruchomienie konta Klienta na Platformie następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku na skrzynkę podawczą Urzędu. Logowanie do Platformy odbywa się
  z wykorzystaniem konta ePUAP.
 3. Logowanie odbywa się za pomocą konta założonego przez Klienta na platformie ePUAP.

 

§ 7
[Prawa i obowiązki Klienta Platformy]

 

 1. Korzystanie z Platformy jest dobrowolne i bezpłatne, z zastrzeżeniem § 12 ust.3.
 2. Klient ma prawo żądać zablokowania swojego konta na Platformie.
 3. Klient ma prawo do aktualizacji swoich danych osobowych.

 

§ 8
[Prawa i obowiązki Administratora Platformy]

 

 1. Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Klienta, bądź osoby upoważnionej do działania w jego imieniu.
 2. Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta parametrów logowania osobom nieupoważnionym. W przypadku podejrzenia uzyskania hasła do konta przez osoby nieupoważnione Klient powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła na Platformie.
 3. Administrator Platformy zobowiązany jest do zabezpieczenia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 

§ 9
[Wyłączenie konta Klienta]

 

 1. Za naruszenie prawa lub postanowień Regulaminu, Administrator Platformy, ma prawo do zablokowania konta Klienta.
 2. Wszelkie działania mające na celu utrudnienie lub destabilizowanie działania Platformy stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań, Administrator Platformy wyłączy konto Klienta oraz zgłosi czyn zabroniony właściwym organom. Administrator Platformy jest również uprawniony do podjęcia działań mających na celu naprawienie poniesionej szkody. O podjęciu powyższych działań Administrator zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 10
[Zobowiązania]

 

 1. Za pośrednictwem Platformy Klient może dokonać zapłaty:

· podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od nieruchomości osób prawnych, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego,

· podatku od środków transportowych,

· opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

· opłaty za dzierżawę,

· opłaty za użytkowanie wieczyste,

· opłaty za koncesję alkoholową,

· opłaty za posiadanie psa,

· opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego,

· opłaty z tytułu wydania licencji taxi.

 

 1. Zobowiązania na koncie Klienta dotyczą bieżącego roku rozliczeniowego i obejmują ewentualne zaległości lub nadpłaty z poprzednich okresów rozliczeniowych.
 2. W wersji elektronicznej historia dokonywanych płatności dostępna jest od roku 2019, natomiast pełna historia operacji na koncie dostępna jest w siedzibie Urzędu.

 

§ 11
[Niezgodność wysokości zobowiązania]

 

 1. Ewentualne niezgodności pomiędzy informacją o zobowiązaniach na Platformie, w szczególności o kwocie zobowiązania i terminie jego zapłaty, w stosunku do zobowiązań ustalonych na podstawie obowiązujących przepisów, Klient powinien niezwłocznie zgłosić za pośrednictwem e-PUAP lub w siedzibie Urzędu.
 2. Zgłoszenie niezgodności, o których mowa w ust. 1 nie jest równoznaczne z wniesieniem jakiegokolwiek środka zaskarżenia w ramach stosownych procedur toczących się w przedmiocie danego zobowiązania, w szczególności nie stanowi odwołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz nie zwalnia z uregulowania zobowiązań w prawidłowej wysokości i obowiązującym terminie.

 

§ 12
[Realizacja płatności za pośrednictwem Platformy]

 

 1. Płatności z wykorzystaniem Operatora można dokonywać przy pomocy ekspresowych płatności elektronicznych online.
 2. W momencie dokonywania ekspresowej płatności elektronicznej następuje automatyczne przeniesienie do systemu PayByNet, obsługiwanego przez Operatora KIR.
 3. Koszty dokonania płatności, zgodnie z taryfą Operatora, ponosi Klient.
  O wysokości taryfy Klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem płatności.
 4. Każda płatność dokonana za pośrednictwem Operatora zostaje odnotowana na Platformie po jej zaksięgowaniu w Urzędzie. Do czasu zaksięgowania, na koncie Klienta widnieje niezmieniona wysokość salda oraz nałożona zostaje blokada, uniemożliwiająca powtórne dokonanie płatności. .
 5. Jeżeli na Kliencie ciążą koszty upomnienia, to dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów.
 6. W przypadku należności, co do których wszczęto egzekucję administracyjną, do rozliczenia wpłaty stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1314).
 7. Datą zapłaty zobowiązań podatkowych, wymienionych w § 10 pkt 1 – 2 oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest dzień obciążenia rachunku bankowego Klienta.
 8. Datą zapłaty zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy jest dzień uznania rachunku Miasta.

 

§ 13
[ Powiadomienia]

 

 1. Klient w ramach Platformy może korzystać z modułu powiadomień o upływających oraz o przekroczonych terminach płatności (e-mail, aplikacja mobilna lub SMS).
 2. Moduł powiadomień obejmuje generowanie powiadomień m.in. o wszystkich płatnościach objętych Portalem, wymienionych w §10 Regulaminu oraz o innych wskazanych przez Klienta, a udostępnionych przez Administratora.

 

§ 14
[Ochrona danych osobowych]

 

 1. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami RODO, a Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.

 2. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będznie, Urząd Miejski w Będznie, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin.

 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Urzędu Miejskiego w Będznie, którym jest Jacek Trześniewski e-mail: iod@umbedzin.pl tel. 32 267-91-80 ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzielenia.

 4. Dane są zbierane w celu założenia konta i uzyskania dostępu do kanału komunikacji z odbiorcami usług – mieszkańców i przedsiębiorców zainteresowanych dostępem do informacji o własnych zobowiązaniach wobec gminy Będzin wraz z możliwością obsługi opłat za te zobowiązania online w ramach portalu „e-Bedzin.pl”.

 5. Przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie złożenia wniosku o dostęp do konta, klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych osobowych przez Administratora danych, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane dane klienta.

 7. Dane klienta będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania.

 9. Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Klient zawsze ma prawo nie wyrazić zgody, lub w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. W celu wycofania zgody należy wysłać korespondencję z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP / ePUAP potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo korespondencją tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Będzinie opatrzoną własnoręcznym podpisem.

 10. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z dezaktywacją konta na platformie.

 11. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z platformy.

 12. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 13. Dane będą przetwarzane automatycznie i profilowane w celu wysyłania subskrypcji powiadomień (np.: termin zbliżającej się płatności).

 

§ 15 [Reklamacje]

 

 1. Wszelkie reklamacje transakcji przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez zakładkę Formularz Zgłoszeniowy umieszczoną w menu głównym konta Klienta.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby dokonującej płatności, jej adres e-mail, numer transakcji, kwotę oraz jej datę.
 3. Wynik rozpatrzenia reklamacji będzie przekazany na adres e-mail Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od prawidłowego zgłoszenia reklamacji.
 4. W przypadku braku informacji, wskazanych w ust. 2, zgłaszającemu zostanie przesłany e-mail z informacją o konieczności ich uzupełnienia, a bieg terminu na rozpatrzenie reklamacji ulegnie zawieszeniu do momentu przesłania brakujących informacji.

 

§ 16
[Postanowienia końcowe]

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie Platformy.
 2. Tekst Regulaminu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem https://ebedzin.pl/ oraz w siedzibie Urzędu.
 3. Miasto zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej Platformy.
 4. O zmianach dokonywanych w Regulaminie Klient będzie niezwłocznie informowany za pośrednictwem podanego adresu e-mail.
 5. W przypadku, gdy Klient nie wyraża zgody na dokonane zmiany w Regulaminie zobowiązany jest do przekazania, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwrotnej informacji w tym zakresie. Brak zgody Klienta na zmianę Regulaminu uniemożliwia dalsze korzystanie z Platformy.
 6. Brak odpowiedzi zwrotnej na informację, o której mowa w ust. 4, oznacza akceptację zmian w Regulaminie.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 8. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, w szczególności bezprawnych działań Klienta, Administrator może odmówić świadczenia usług lub zablokować dostęp do konta, powiadamiając jednocześnie Klienta o przyczynach odmowy, bądź dokonanej blokady. Administrator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.